Lopen in groepsverband Veiliger voor de groep en tegenliggers

Veilig lopen, wandelen -hardlopen, voor jezelf en mede weggebruikers

In de groepsdynamica wordt gesproken over een groep als aan de volgende kenmerken wordt voldaan.
• Een groep is een verzameling van twee of meer personen die met elkaar omgaan
• Met een gemeenschappelijk doel
• Er is directe interactie tussen de leden
• Er is sprake van een groepsstructuur en afspraken
Afspraken voor het lopen in groepsverband
Als zich een situatie voordoet waarbij er in een groep gewandeld wordt, geldt de volgende regel:
Als voetgangers een groep, colonne, optocht of uitvaartstoet vormen, dan moeten zij zich gedragen alsof zij een bestuurder van een fiets / auto zijn (bron: boek Gezond Wandelen, 2013).
Het is als groep voetgangers dus belangrijk om een eenheid te vormen waarbij er een duidelijk begin en eind van de groep zichtbaar is. Hierbij is het natuurlijk ook zinvol om opvallende cq reflecterende kleding te dragen. Daarnaast is het ook belangrijk voor voetgangers om zich als een eenheid te gedragen en in gelijke aantallen achter elkaar te wandelen. Omdat een groep voetgangers zich moet gedragen als bestuurder van een wagen / fiets, dienen zij aan de rechterkant van de rijbaan te lopen en mogen zij niet kiezen zoals een individuele wandellaar (bron: boek Gezond Wandelen, 2013
juiste situaties
juiste situatie
fietsers kunnen er langs
Organisatie afspraken - voorstellen
In een groep wordt meestal een "standaard" tempo gelopen, bepaald door de voorste lopers zodat de groep EEN gesloten groep blijft. Voelt een loper zich goed en wilt hij of zij wat extra lopen of even wat sneller voor de conditie, doe het dan.
Ga vooraan lopen en verhoog je snelheid. Loop door tot de eerste afslag of punt dat je wilt bereiken. EN DAN ..terugkeren naar de groep. OPPASSEN met twee (2x) oversteken om weer achteraan de groep aan te sluiten.
drie is teveel
vier is te veel
kan niet "uitstappen" naar links
Is dit veilig voor de wandelaars, mede weggebruikers??
Hoe moet het overige verkeer hier doorheen laveren zonder ongelukken en frustraties ??
is dit veilig???

Als iedereen twee aan twee RECHTS loop in de rijrichting gelden de normale verkeersregels.
Voordelen van links lopen:
Je ziet het verkeer aankomen
Je kunt oogcontact maken/ een inschatting maken
Je kunt snel in de berm stappen als dat nodig is.
Nadelen van links lopen:
Tegemoetkomend verkeer moet uitwijken. Maar kan dit niet altijd. Het tegemoetkomend verkeer ‘botst’ dan tegen de wandelaar op die voorruit blijft bewegen.
Links lopen is tegen het verkeer inlopen en dat is onnatuurlijk. Medeweggebruikers verwachten dat niet.
Voordelen van rechts lopen:
Je ziet het verkeer OOK aankomen
Je gedraagt je zoals alle anderen in het verkeer. Je loopt met de stroom mee.
Als de weg een bocht naar links maakt waar je niet omheen kunt kijken, kan het veilig zijn om rechts aan te houden. Verkeer dat je tegemoet komt kan namelijk schrikken of je aanrijden als je voor hen onverwacht de bocht om komt.
Nadelen van rechts lopen:

Je ziet het verkeer achter je, op jouw helft van de weg niet aankomen.

Groep of colonne
De wet ziet er anders uit als je in een groep of colonne wandelt. Dan geldt de regel dat de groep zich als een bestuurder van een fiets of auto moet gedragen. Dat betekent dat de groep verplicht aan de rechterkant van de weg moet lopen.
Dat zou dus de oplossing kunnen zijn tijdens wandelevenementen. Gedraag je als een groep.
Oproep aan de organisatie van wandelevenementen
Het voorstel is dat we er een ongeschreven wet van maken dat we tijdens wandelevenementen aan de rechterkant van de weg gaan lopen. Hierbij een oproep aan de KWBN en de organisatoren van wandelevenementen om hier aandacht aan te besteden. Maak duidelijk aan welke kant we gaan wandelen en voorkom gevaarlijke situaties en vooral ook overlast voor fietsers/bromfietsers en automobilisten. Want dat willen we toch niet.....bron. Wandelvrouw

Moet je nu LINKS OF RECHTS Lopen op de openbare weg (bron: Veilig Verkeer Nederland)
In de wet (RVV1990) staat in artikel 4 dat voetgangers gebruik maken van het trottoir of voetpad, van het fietspad of het fiets/bromfietspad als een voetpad of trottoir ontbreekt en van de berm of de uiterste zijde van de rijbaan als ook een fietspad of fiets/bromfietspad ontbreekt.

Een ander belangrijk wetsartikel in dit kader is artikel 5 van de Wegenverkeerswet: het is voor een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

Ten slotte staat er in de wet (RVV1990, art. 19) dat een bestuurder altijd in staat moet zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is.

Vóór invoering van het huidige RVV stond tevens in de wet dat voetgangers buiten de bebouwde kom aan de linker kant van de weg moesten lopen als een voetpad of fietspad ontbrak. Op die manier konden voetgangers het autoverkeer zien naderen, en dat werd veiliger geacht voor voetgangers. Met ingang van 1991 is deze verplichting geschrapt. Voetgangers mogen zelf kiezen aan welke kant van de weg ze lopen. De plaatselijke omstandigheden kunnen namelijk zodanig zijn dat rechts lopen veiliger is dan links lopen.

Het is niet mogelijk aan te geven dat links, dan wel rechts lopen altijd veiliger is. Het wordt in de ogen van Veilig Verkeer Nederland terecht toegestaan dat voetgangers zelf beoordelen wat de veiligste kant van de weg is. Absolute veiligheid is daarbij uiteraard niet te garanderen. Ook in deze situatie zullen alle weggebruikers attent moeten blijven, zodat onveiligheid voorkomen kan worden.

De praktijk leert dat de meeste voetgangers (en trimmers) het prettiger vinden om het 'gevaar' te zien aankomen. Voetgangers zijn onbeschermd en zullen bij aanrijdingen vrijwel altijd het grootste letselrisico lopen. Wie dat risico voor zichzelf wil minimaliseren zal het verkeer willen zien naderen en daarom links willen lopen. Wie rechts loopt wordt altijd van achteren genaderd door ander verkeer. En dat is, in ieder geval gevoelsmatig, aanzienlijk minder prettig.

Veilig Verkeer Nederland raadt trimmers aan gebruik te maken van voetpaden en vrijliggende fietspaden. Drukke wegen zonder vrijliggende voetgangers- of fietsvoorzieningen moeten zoveel mogelijk gemeden worden. Wie gebruik maakt van een vrijliggend fietspad kan het beste met de rijrichting van de fietsers meelopen (rechts). Wie toch gebruik maakt van een weg zonder fiets- of voetpad moet zelf inschatten aan welke kant van de weg het veiligst gelopen kan worden. Daarbij moeten voetgangers en trimmers zich realiseren dat zij geen onveiligheid voor anderen moeten veroorzaken als ze een plaats op de weg kiezen die voor henzelf het veiligst is. ... bron
Waarom lopen sommige wandelaars en hardlopers LINKS van de weg????
Antwoord van velen.!!! Dan kan ik het tegemoet komend verkeer ZIEN aankomen,... en DAN ????
Kunnen ze het tegemoet komend verkeer als ze RECHTS lopen dan NIET zien aankomen?????
Een fietser, auto, brommer komen regelmatig lopers tegen die LINKS van de weg lopen. Wie moet wat doen?? om geen botsing te krijgen.
Laat de LINKS loper het doorgaand verkeer rechtdoor gaan of moet de fietser, auto naar links uitwijken met alle mogelijke gevolgen???
Links of rechts lopen
Een voetganger is verplicht gebruik te maken van het trottoir of het voetpad (artikel 4, lid 1, RVV 1990).
Indien het trottoir of voetpad ontbreken dient een voetganger gebruik te maken van de uiterste zijde van de rijbaan (artikel 4, lid 2 en 3, RVV 1990).

Individuele voetgangers mogen zelf bepalen aan welke kant ze van de weg ze lopen. In de meeste gevallen is wandelen aan de rechterkant veiliger dan wandelen aan de linkerkant. Voetgangers dienen dus zelf de veiligheid van een situatie in te schatten. Hierbij is natuurlijk wel oplettendheid voor jezelf en andere weggebruikers nodig, zodat onveilige situaties voorkomen kunnen worden. Denk ook aan de tegenligger, als je links loopt, fietser, brommer of auto,die komt een object, een wandelaar tegen aan de voor hem verkeerde kant van de weg (spookrijder / wandelaar) Wie moet er uitwijken? Wie kan er uitwijken?¬ Goed over nadenken!!! (bron: www.veiligverkeernederland.nl).
Wandelen in het donker
Een voetganger is al kwetsbaar, maar wanneer de avond valt is een voetganger nog kwetsbaarder. Opvallend is dat er geen regels vanuit de overheid zijn opgesteld om voetgangers te beschermen. Er zijn wel een aantal handige tips die voetgangers kunnen opvolgen in het donker.
Deze luiden als volgt (bron: boek Gezond Wandelen, 2013):
Draag reflecterende kleding / onderdelen, zodat andere verkeersdeelnemers u kunnen zien.
Draag zelf een lampje op je voorhoofd zodat je zelf ook kan zien waar je loopt.
Geen wandelmuziek in de oren, omdat u als voetganger in het donker moet kunnen vertrouwen op uw gehoor nu de zichtbaarheid minder is.
Varieer de wandelroute. Door de afwisseling van route blijft u alerter, omdat u de ronde niet dagelijks aflegt.
Neem uw mobiele telefoon altijd mee, zodat u altijd familieleden of vrienden kunt bellen bij ongelukken. Hierbij is het handig om een ICE (In Case of Emergency) nummer op te nemen in uw contactenlijst, zodat medewerkers van hulpdiensten direct kunnen zien wie in uw directe omgeving gebeld moet worden in geval van nood.
  print